ŠTATÚT ZAMESTNANECKEJ SÚŤAŽE

  

Organizátor  súťaže:  EKA-Z, s.r.o.

                                    (ďalej len „organizátor súťaže“)

 Názov súťaže:             Zamestnanecká  motivačná  súťaž  „Zlepši svoju firmu 2022/1

Cieľ súťaže:                   Zber praktických podnetov na zlepšenie produktov spoločnosti.

Termín súťaže:           Súťaž začína 11.07.2022 a končí  15.07.2022

Súťaž sa riadi výlučne týmito podmienkami  súťaže, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže  (ďalej len „štatút“) :

 1. Podmienky súťaže:
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci kmeňoví zamestnanci EKA-Z, s.r.o., ktorí sú počas trvania súťaže v pracovnom pomere na úväzok minimálne 0,5 (50%)  (ďalej len „súťažiaci“) a sú zamestnaní na pracovnú zmluvu ako aj subdodávatelia, ktorí dodávajú administratívne služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb, ktorá bola uzatvorená najneskôr 01.01.2022. Súťaže sa zároveň môžu zúčastniť len tí zamestnanci, ktorých pracovný pomer začal najneskôr 01.01.2022 a ktorí aktívne spolupracujú na dodávaní služieb spoločnosti EKA-Z, s.r.o..
 2. Súťaž prebehne v období od 11.07.2022 až 15.7.2022
 3. Podmienkou získania výhry za súťažné obdobie je navrhnutie zlepšenia fungovania spoločnosti. Zamestnanec môže navrhnúť aj viac ako jedno zlepšenie. To ho ale neoprávňuje získať vyššiu výhru.
 4. V prípade návrhu zlepšenia vo voľnej kategórii je nutné pre dosiahnutie výhry navrhnúť ešte jedno zlepšenie v inej kategórii.
 5. Zamestnanec si môže vybrať z nasledovných kategórií súťaže:
  1. Nové služby, ktoré naši klienti potrebujú.
  2. Zefektívnenie práce.
  3. Zvýšenie obratu/zisku spoločnosti.
  4. Zlepšenie komunikácie s klientom či pracovníkom.
  5. Zníženie nákladov spoločnosti.
  6. Zlepšenie pracovného prostredia
  7. Voľná kategória.
 1. Osobitné ustanovenia:
 1. Súťažiaci,  ktorý sa zapojí do súťaže podľa bodu 1.b. štatútu, svoju účasť potvrdí zadaním podnetu na intranete spoločnosti (https://www.profiuctovnictvo.sk/2020/12/01/zlepsi-svoju-firmu/)
 2. Vyhodnotenie návrhov prebehne do 16.07.2022 priamym nadriadeným (ďalej len „vyhodnocujúci“) v prostredí intranetu.
 1. Výhra:

Výhrou v tejto súťaži  je peňažná výhra  v hodnote 330,- EUR/výherca. Výška výhry bude pre zamestnancov, ktorí nastúpili v priebehu roka 2021 alikvotná počtu celých mesiacov spolupráce do začatia súťaže.

 

 1. Zodpovednosť organizátora súťaže:
 1. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nemožno v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 2. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže.
 4. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 1. Dane:
 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry, ktorých hodnota nepresahuje hodnotu 350 EUR/rok sú oslobodené od dane z príjmov.
 2. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto prípade je výhra oslobodená od dane z príjmov.

 

 1. Vyhodnotenie a odovzdanie výhry:
 1. S vyhodnotením súťaže budú zúčastnení oboznámení  do 17.07.2022.
 2. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 18.07.2022.
 3. Výhra môže byť vyplatená v hotovosti (treba o to požiadať), alebo na bankový účet, ktorý súťažiaci používa pri bežnom platobnom styku s firmou EKA-Z, s.r.o. (na ktorý chodí výplata, prípadne úhrady faktúr). Výhercovia, ktorí prevezmú výhru v hotovosti potvrdia prevzatie výhry svojím podpisom na Výhernej listine.
 4. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil, resp. porušil niektoré z ustanovení v tomto štatúte.
 5. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

 

 1. Záverečné ustanovenia:
  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu.
  2. Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže.
  3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto štatútom.

V Žiline, dňa  11.07.2022