ŠTATÚT ZAMESTNANECKEJ SÚŤAŽE

  

Organizátor  súťaže:  EKA-Z, s.r.o.

                                    (ďalej len „organizátor súťaže“)

 Názov súťaže:             Zamestnanecká  motivačná  súťaž  „Zlepši svoju firmu 2022/2

Cieľ súťaže:                   Zber praktických podnetov na zlepšenie produktov spoločnosti.

Termín súťaže:           Súťaž začína 20.12.2022 a končí  27.12.2022

Súťaž sa riadi výlučne týmito podmienkami  súťaže, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže  (ďalej len „štatút“) :

 1. Podmienky súťaže:
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci kmeňoví zamestnanci EKA-Z, s.r.o., ktorí sú počas trvania súťaže v pracovnom pomere na úväzok minimálne 0,5 (50%)  (ďalej len „súťažiaci“) a sú zamestnaní na pracovnú zmluvu ako aj subdodávatelia, ktorí dodávajú administratívne, alebo účtovné služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb.
 2. Súťaž prebehne v období od 20.12.2022 až 27.12.2022
 3. Podmienkou získania výhry za súťažné obdobie je navrhnutie zlepšenia fungovania spoločnosti. Súťažiaci môže navrhnúť aj viac ako jedno zlepšenie. To ho ale neoprávňuje získať vyššiu výhru.
 4. V prípade návrhu zlepšenia vo voľnej kategórii je nutné pre dosiahnutie výhry navrhnúť ešte jedno zlepšenie v inej kategórii.
 5. Zamestnanec si môže vybrať z nasledovných kategórií súťaže:
  1. Čo by sme okrem poskytovaných služieb vedeli klientom ešte predať?
  2. Ako pracovať efektívnejšie (rýchlejšie)?
  3. Čo by naši klienti mali vedieť a nevedia (čo im povedať / čo ich naučiť)?
  4. Ako zlepšiť naše pracovné prostredie, aby sa nám tu lepšie pracovalo?
  5. Voľná kategória.
 1. Osobitné ustanovenia:
 1. Súťažiaci,  ktorý sa zapojí do súťaže podľa bodu 1.b. štatútu, svoju účasť potvrdí zadaním podnetu na intranete spoločnosti (https://www.profiuctovnictvo.sk/2020/12/01/zlepsi-svoju-firmu/)
 2. Vyhodnotenie návrhov prebehne do 28.12.2022 priamym nadriadeným (ďalej len „vyhodnocujúci“) v prostredí intranetu.
 1. Výhra:

Výhrou v tejto súťaži  je peňažná výhra  v hodnote 160,- EUR/výherca.

 

 1. Zodpovednosť organizátora súťaže:
 1. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nemožno v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 2. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže.
 4. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 1. Dane:
 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry, ktorých hodnota nepresahuje hodnotu 350 EUR/rok sú oslobodené od dane z príjmov.
 2. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto prípade je výhra oslobodená od dane z príjmov.

 

 1. Vyhodnotenie a odovzdanie výhry:
 1. S vyhodnotením súťaže budú zúčastnení oboznámení  do 30.12.2022.
 2. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 31.12.2022.
 3. Výhra môže byť vyplatená v hotovosti (treba o to požiadať), alebo na bankový účet, ktorý súťažiaci používa pri bežnom platobnom styku s firmou EKA-Z, s.r.o. (na ktorý chodí výplata, prípadne úhrady faktúr). Výhercovia, ktorí prevezmú výhru v hotovosti potvrdia prevzatie výhry svojím podpisom na Výhernej listine.
 4. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil, resp. porušil niektoré z ustanovení v tomto štatúte.
 5. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

 

 1. Záverečné ustanovenia:
  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu.
  2. Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže.
  3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto štatútom.

V Žiline, dňa  20.12.2022