ŠTATÚT ZAMESTNANECKEJ SÚŤAŽE

  

Organizátor  súťaže:  EKA-Z, s.r.o.

                                    (ďalej len „organizátor súťaže“)

 Názov súťaže:             Zamestnanecká  motivačná  súťaž  „Zlepši svoju firmu 2023 / 2

Cieľ súťaže:                   Zber praktických podnetov na zlepšenie produktov spoločnosti.

Termín súťaže:           Súťaž začína 20.12.2023 a končí  28.12.2023

Súťaž sa riadi výlučne týmito podmienkami  súťaže, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže  (ďalej len „štatút“) :

 1. Podmienky súťaže:
 1. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci kmeňoví zamestnanci EKA-Z, s.r.o., ktorí sú počas trvania súťaže v pracovnom pomere ako aj subdodávatelia, ktorí dodávajú administratívne služby a účtovné služby na základe Zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej len „súťažiaci“)
 2. . Súťaže sa zároveň môžu zúčastniť len súťažiaci, ktorí sa aktívne podieľajú na dodávaní služieb spoločnosti EKA-Z, s.r.o..
 3. Súťaž prebehne v období od 20.12.2023 až 28.12.2023.
 4. Podmienkou získania výhry za súťažné obdobie je navrhnutie zlepšenia fungovania spoločnosti. Súťažiaci môže navrhnúť aj viac ako jedno zlepšenie. To ho ale neoprávňuje získať vyššiu výhru.
 5. V prípade návrhu zlepšenia vo voľnej kategórii je nutné pre dosiahnutie výhry navrhnúť ešte jedno zlepšenie v inej kategórii.
 6. Súťažiaci si môže vybrať z nasledovných kategórií súťaže:
  1. Ako by sme vedeli podľa teba zvýšiť výnosy našej firmy?
  2. Ako pracovať efektívnejšie (rýchlejšie)?
  3. Čo si myslíš o digitalizácii účtovníctva, vyťažovaní dokladov… a ako by nám to vedelo pomôcť?
  4. Ako zlepšiť naše pracovné prostredie, aby sa nám tu lepšie pracovalo?
  5. Voľná kategória.
 1. Osobitné ustanovenia:
 1. Súťažiaci,  ktorý sa zapojí do súťaže podľa bodu 1.b. štatútu, svoju účasť potvrdí Vyplnením formulára na webe spoločnosti v časti Blog – Zlepši svoju firmu 2023 /2
 2. Vyhodnotenie návrhov prebehne do 29.12.2023 priamym nadriadeným (ďalej len „vyhodnocujúci“) v prostredí intranetu.
 1. Výhra:

Výhrou v tejto súťaži  je peňažná výhra  v hodnote 250 EUR/výherca. Výška výhry bude pre súťažiacich, ktorých spolupráca trvá menej ako 12 mesiacov alikvotná počtu celých mesiacov spolupráce do začatia súťaže (výhra/12* počet celých mesiacov spolupráce).

 

 1. Zodpovednosť organizátora súťaže:
 1. Na výhru nevzniká právny nárok. Výhru z tejto súťaže nemožno v zmysle §845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
 2. Výmena výhry za akékoľvek peňažné alebo nepeňažné plnenie je vylúčená. Výherca súťaže nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu.
 3. Organizátor súťaže nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. výhrou v súťaži, iba ak sa k tomu zaviazal v tomto štatúte súťaže.
 4. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 1. Dane:
 1. V zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov výhry, ktorých hodnota nepresahuje hodnotu 350 EUR/rok sú oslobodené od dane z príjmov.
 2. Organizátor súťaže informuje výhercov, že v tomto prípade je výhra oslobodená od dane z príjmov.

 

 1. Vyhodnotenie a odovzdanie výhry:
 1. S vyhodnotením súťaže budú zúčastnení oboznámení  do 29.12.2023.
 2. Výhra bude odovzdaná najneskôr do 29.12.2023.
 3. Výhra môže na bankový účet, ktorý súťažiaci uvedú v súťažnom formulári.
 4. Ak súťažiaci nesplní alebo poruší podmienky uvedené v tomto štatúte, stráca nárok na výhru. Organizátor si vyhradzuje právo výhru výhercovi neodovzdať v prípade, ak výherca súťaže nesplnil, resp. porušil niektoré z ustanovení v tomto štatúte.
 5. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech organizátora súťaže.

 

 1. Záverečné ustanovenia:
  1. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu tohto štatútu.
  2. Za kontrolu dodržiavania štatútu súťaže zodpovedá organizátor súťaže.
  3. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže stanovenými týmto štatútom.

V Žiline, dňa  19.12.2023