Pomoc pre podnikateľov

Oprava základu dane z nezaplatených faktúr od 1.1.2023

Vrátenie DPH z nezaplatených faktúr, Faktúry po splatnosti, žiadosť o vrátenie DPH

Novela zákona o DPH č. 516/2022 zavádza zmeny v metóde vrátenia DPH z nezaplatených faktúr

Táto novela podstatne mení povinnosť vrátiť DPH z nezaplatených záväzkov a možnosť odpočtu DPH z nezaplatených pohľadávok.

Táto novela bude mať jednoznačne pozitívny dopad na veriteľa, ktorý vlastní pohľadávku a umožní mu pomerne jednoduchý spôsob, ako sa dokáže dostať k DPH, ktorú odviedol za svoje dodania.

Povinnosť dlžníka vrátiť odpočítanú DPH

Novela zavádza povinnosť dlžníka vrátiť DPH, ktorú si odpočítal z faktúr (záväzkov), ktoré nie sú uhradené a sú viac ako 100 dní po splatnosti. Táto povinnosť je automatická a účtovník ju musí aplikovať bez ďalších podmienok, aby bolo účtovníctvo v súlade s legislatívou.

Táto povinnosť sa vzťahuje na všetky záväzky, z ktorých bola odpočítaná DPH a ich stý deň po splatnosti uplynul 1.1.2023 a neskôr (teda dátum splatnosti bol po 22.9.2022). Technicky sa bude táto povinnosť realizovať prostredníctvom opravného daňového dokladu, ktorý bude vykázaný aj v kontrolnom výkaze a na ktorom bude uvedené aj číslo dokladu, z ktorého sa DPH vracia.

Táto povinnosť je síce menej prijemná, ale je to cesta k tomu, aby mohla byť DPH ďalej vrátená dodávateľovi, ktorý eviduje pohľadávku.

Právo veriteľa odpočítať zaplatenú DPH

Dodávateľ má právo (teraz už hovoríme o práve, nie o povinnosti) na vrátenie zaplatenej DPH z dodaní, ktorých faktúra presiahla 150 dní po splatnosti. Toto právo je možné uplatniť na všetky nezaplatené pohľadávky, z ktorých dodávateľ odviedol DPH a ich stopäťdesiaty deň po splatnosti uplynul 1.1.2023 a neskôr.

Toto právo je možné uplatniť prostredníctvom zmeny v pojme nevymožiteľná pohľadávka, ktorý označuje pohľadávku za nevymožiteľnú uplynutím 150 dní po splatnosti s podmienkou:

  1. Pri hodnote do 1 000,-€ (tu sa bavíme o celkovej sume, teda aj s DPH) , ak dodávateľ preukáže, že vykonal akýkoľvek úkon smerujúci k úhrade pohľadávky. Obyčajne upomienka, emailová či písomná úplne stačí. Telefonická však nie, nakoľko taká sa nedá preukázať.
  2. Pri hodnote nad 1 000,-€ bude dostatočné, ak dodávateľ preukáže, že sa domáhal zaplatenia pohľadávky žalobou na súde, s výnimkou rozhodcovského súdu. Teda nie je potrebné čakať na vydanie rozsudku ani na jeho právoplatnosť. Prípadne preukázanie exekučného nároku na základe iného úkonu (notárska zápisnica, vykonateľný rozhodcovský rozsudok …).

Dodávateľ má možnosť odložiť uplatnenie tohto práva. Svoje právo si môže uplatniť do troch rokov od posledného dňa na podanie daňového priznania k DPH za obdobie, v ktorom boli daná služba alebo tovar dodané (25. deň nasledujúceho mesiaca po dodaní  + 3 roky). Zohľadňuje sa tu aj to, či bol dodávateľ mesačným alebo štvrťročným platiteľom DPH.

V oboch prípadoch je dodávateľ povinný vystaviť opravný daňový doklad v prípade, že bol odberateľ zdaniteľnou osobou (mal IČO alebo DIČ) a preukázať, že sa tento doklad pokúšal doručiť dlžníkovi.

Uvedené úpravy sa vzťahujú na doklady s miestom dodania v tuzemsku, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ (teda nie prenos daňovej povinnosti).

Stav do 31.12.2022

Ešte je potrebné uviesť, že podobný systém fungoval aj pred 1.1.2023, ale pojem nevymožiteľná pohľadávka bol definovaný okamihom právnej skutočnosti, na základe ktorej dochádza k vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, t. j.:

  • deň zverejnenia oznámenia o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
  • deň zverejnenia uznesenia o zrušení konkurzu,
  • deň zániku právnickej osoby,
  • atď. (konanie, v ktorom vzniká nevymožiteľná pohľadávka, je exekučné konanie, konkurzné konanie, dedičské konanie, reštrukturalizačné konanie).

Zároveň je potrebné, aby platiteľ dane preukázal, že vykonal úkon smerujúci k úhrade pohľadávky.

Pri malých pohľadávkach do 300,-€ bez DPH bola pohľadávka nevymožiteľná po uplynutí 12 mesiacov po skončení doby splatnosti.

Pri záväzkoch, ktoré patria ešte do starej úpravy (teda ich stý deň po splatnosti uplynul do 31.12.2022), bol objednávateľ povinný vrátiť DPH iba na základe doručeného opravného daňového dokladu, ktorý mu dodávateľ doručil na základe splnenia podmienok uvedených vyššie.

 

Pre podrobnejšie informácie sa obráťte na svojho účtovníka alebo účtovnú firmu.