Pomoc pre podnikateľov

Novela zákona o službách zamestnanosti

Zmeny platné od  1.5.2017

Uchádzač o zamestnanie môže u zamestnávateľa:

 • byť v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru, ak trvanie tejto dohody nepresiahne v úhrne 40 kalendárnych dní (nie odpracovaných) v kalendárnom roku (dohody sa v roku sčítavajú) a ak mesačná odmena nepresiahne v úhrne sumu životného minima (100%) pre plnoletú osobu. Ak bude doba prekročená (štyridsiatyprvý deň, alebo výška príjmu – vyradenie na 6 mesiacov). Sčítavajú sa len dohody počas evidencie uchádzačov o zamestnanie a to od 1.5.2017,
 • u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nebol v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,
 • u ktorého v predchádzajúcich šiestich mesiacoch pred uzatvorením tohto pracovnoprávneho vzťahu neodmietol prijatie do zamestnania sprostredkovaného úradom práce (ak zamestnávateľ nahlásil voľné pracovné miestu úradu práce),
 • vykonávať osobnú asistenciu podľa os. predpisu,
 • pracovať na skrátený prac. úväzok, ktorý bol uzatvorený pred 1.5.2017 a to najneskôr do 31.7.2017 ak mesačný príjem nepresiahne sumu ŽM – táto doba sa do počtu 40 dní nezarátava.

 

Uchádzač o zamestnanie nesmie počas dohody  u zamestnávateľa:

 • vykonávať prácu na pracovnú zmluvu,
 • mať súčasne viac dohôd (ani u iných zamestnávateľov) – hrozí vyradenie na 6 mesiacov,
 • nesmie popri dohode vykonávať absolventskú prax,
 • nesmie popri dohode vykonávať menšie služby pre samosprávny kraj, obecné služby a dobrovoľnícku službu,

 

Uchádzač o zamestnanie je povinný:

 • do ôsmych kalendárnych dní písomne oznámiť úradu každú zmenu skutočností rozhodných pre vedenie  evidencie uchádzačov o zamestnanie
 • predložiť úradu kópiu dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru najneskôr deň pred začatím plynutia doby, na ktorú sa táto dohoda uzatvorila – pri nesplnení hrozí vyradenie na 6 mesiacov. Ospravedlňuje sa nesplnenie len počas PN, Očr,
 • ak má uchádzač o zam. uzatvorenú dohodu ešte pred tým, ako podá žiadosť na úrade práce do zaradenia do evidencie, je povinný predložiť úradu kópiu tejto dohody – pri nesplnení hrozí vyradenie na 6 mesiacov,
 • ak má dohodu uzatvorenú pred 1.5.2017 a pokračuje v nej, je povinný do 9.5.2017 predložiť úradu práce kópiu tejto dohody – inak hrozí vyradenie z evidencie na 6 mesiacov.

 

Uchádzač o zamestnanie nemôže:

 • pracovať na PP,
 • mať príjem na zmluvu o dielo,
 • mať príjem napr. podľa zákon o spoločenstve vlastníkov bytov alebo v občianskom združení a pod.

 

Ak majú uchádzači o zamestnanie uzatvorené dohody pred 1.5.2017, musia byť ukončené najneskôr 9.6.2017 (to je tých 40 kalendárnych dní). V opačnom prípade budú vyradení z evidencie na šesť mesiacov.