Pomoc pre podnikateľov

Lehoty počas pandémie

 1.  Odvody ZP a SP si môžu odložiť podnikatelia, ktorých tržby poklesli o viac ako 40%. Pokles tržieb sa bude zisťovať rovnakým princípom ako pokles tržieb pri štátnej pomoci. Odložiť je možné odvody za mesiac marec a budú splatné do 31.7.2020. Odložená splatnosť sa bude vzťahovať iba na odvody za zamestnávateľa. Odvody na strane zamestnanca, ktoré odvádza zamestnávateľ, sú splatné v riadnom termíne. Zatiaľ nie je jasné, či o takýto odklad bude musieť zamestnávateľ žiadať.
 2. Plánuje sa schváliť aj odklad platenia odvodov SZČO, ktorým poklesli tržby, ale aktuálne takáto zmena nie je schválená.
 3. Preddavky na daň je možné odložiť na základe elektronickej žiadosti, v ktorej bude čestným vyhlásením oznámené, že daňovník zaznamenal pokles tržieb o viac ako 40% (pokles sa posudzuje rovnako ako pokles tržieb pri štátnej pomoci), Takúto žiadosť je potrebné podať každý mesiac, respektíve štvrťrok, v ktorom chceme preddavky odložiť. Odložené preddavky sa doplatia až v daňovom priznaní za rok 2020.
 4. Zmeškanie lehoty počas pandémie sa odpustí v prípade, že daňovník vykoná zmeškaný úkon najneskôr jeden kalendárny mesiac po skončení obdobia pandémie. Uvedené neplatí pre podanie daňového priznania a platenie dane.
 5. Daňové priznanie k dani z príjmu, rovnako aj úhrada dane, sa odkladá na kalendárny mesiac, ktorý bude nasledovať po mesiaci, v ktorom bude ukončené obdobie pandémie. Táto lehota sa dá ďalej predĺžiť na základe oznámenia na tri, respektíve šesť mesiacov po skončení obdobia pandémie.
 6. Pri daňovníkoch, ktorí podali oznámenie o odložení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmu a táto lehota uplynie počas obdobia pandémie, sa lehota na podanie DP posúva na kalendárny mesiac, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo ukončené obdobie pandémie.
 7. Za daňový nedoplatok sa nepovažuje dlžná suma dane, ktorej lehota splatnosti uplynula počas obdobia pandémie a ktorú daňový subjekt zaplatí do konca mesiaca, ktorý nasleduje po ukončení stavu pandémie.
 8. Na základe žiadosti je možné odložiť daňovú kontrolu, ktorá bola začatá pred vyhlásením pandémie.
 9. Rušia sa aj správne poplatky za úkony, ktoré slúžia na zníženie rizika pandémie. Teda poplatky za žiadosti o odklad splatnosti.
 10. Daňová kontrola, ktorá začala plynúť počas obdobia pandémie, sa prerušuje nasledujúcim dňom po jej začatí bez žiadosti.
 11. Počas pandémie sa prerušujú aj obdobia na vyrubenie dane, aj premlčanie práva na vymáhanie daňového nedoplatku.
 12. Daňové exekúcie sa v období pandémie odkladajú.
 13. Podnikatelia sa tiež zbavujú zodpovednosti za porušenie povinnosti podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmu, ak lehota na jeho podanie uplynula počas obdobia pandémie. Nový termín je do konca mesiaca, ktorý nasleduje po skončení obdobia pandémie.
 14. Do lehoty na splatnosti pokút, ktoré boli vyrubené pred obdobím pandémie, sa nepočíta obdobie pandémie.