Pomoc pre podnikateľov

Príspevok pre uzatvorené prevádzky

Štát pristúpil k finančnej podpore všetkých prevádzok, ktoré boli na základe opatrení vlády povinne uzatvorené (opatrenie č.1).

Jedná sa o príspevok, pri ktorom Vám  štát prepláca náhradu príjmu (nie mzdu), ktorú ste zamestnancovi vyplatili, najviac však vo výške 80% z priemernej ceny práce. To znamená, že ak zamestnanec pracoval z domu, na inej pozícii, alebo čerpal dovolenku, štát nepreplatí nič. Na príspevok máte nárok výlučne za hodiny, ktoré ste museli zamestnanca nechať doma bez pridelenej práce.

Čo je to náhrada príjmu?

Náhrada príjmu je v tomto prípade suma, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za hodiny, ktoré zamestnanec nútene zostal doma z dôvodu tzv. prekážok v práci na strane zamestnávateľa.

Zákonom je stanovená náhrada príjmu:

 • za marec 2020 ako 100 % priemernej mzdy zamestnanca, ktorá mu bola vyplatená v 4. štvrťroku 2019, ak pracuje kratšie, tak 100% príjmu za posledné mesiace.
 • od apríla 2020 80 % z priemernej mzdy zamestnanca za posledný štvrťrok, minimálne však v sume minimálnej mzdy.

Existuje aj tretia možnosť, pri organizáciách, ktoré sú zapojené do odborového zväzu, je možné túto náhradu príjmu znížiť podľa kolektívnej zmluvy najmenej na 60%.

Na koho môžete čerpať túto podporu?

Táto podpora je určená zamestnancom, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu (nie dohodári, ani ľudia pracujúci na iný druh zmluvy, napríklad príkaznej, o výkone funkcie…). Na túto podporu majú nárok aj SZČO (živnostníci, lekári, advokáti, umelci…) sami na seba a samozrejme aj na svojich zamestnancov.

Aký je strop?

Príspevok je zastropovaný na sumu:

 • pre marec 880,- €
 • od apríla 1100,- €

Čo ak som musel uzavrieť iba časť môjho podniku?

V prípade, že ste mali viacero prevádzok, alebo bola vnútorná štruktúra Vašej spoločnosti rozdelená na viac činností (napríklad kamenná predajňa a eshop), budete každú prevádzku, alebo časť podniku posudzovať samostatne a teda časť, ktorá bola povinne uzatvorená, bude mať nárok na príspevok podľa tohto opatrenia a v druhej časti budete posudzovať ako v tej časti poklesli tržby.

Kto vlastne musel zavrieť prevádzku?

Dalo by sa povedať, že opatrenia vlády uzatvorili všetky maloobchodné prevádzky, ale to by bolo až príliš jednoduché. Presný sled opatrení vypadal takto:

Od piatka 13.3.2020 Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2576/2020 uzatvorilo:

 • prírodné a umelé kúpaliská (aquaparky)
 • telovýchovno-športové zariadenia
 • zariadenia starostlivosti o ľudské telo
 • zariadenia pre deti a mládež vrátane zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku
 • prevádzky verejného stravovania (cukrárne, bistrá, kaviarne, bary a pod.) okrem reštaurácií a stánkov s rýchlym občerstvením
 • wellness centrá, vrátane bazénov v ubytovacích zariadeniach
 • prevádzky zábavného charakteru (napríklad kasína, kiná)
 • prevádzky voľnočasového charakteru (napríklad lyžiarske strediská)
 • rekondičné pobyty

Od pondelka 16.3.2020 opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2595/2020 a OLP/2596/2020 uzavreli všetky maloobchodné prevádzky, OKREM:

 • predajní potravín mäsa, chleba a pečiva, ovocia a zeleniny, predajní potravín na osobitné výživové účely pre dojčatá a malé deti a predajní potravín na osobitné lekárske účely
 • lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok
 • predajní drogérie
 • čerpacích staníc pohonných hmôt a palív
 • predajní novín a tlačovín
 • predajní s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií
 • prevádzok telekomunikačných operátorov
 • prevádzok verejného stravovania a stánkov s rýchlym občerstvením – avšak len formou bez vstupu do prevádzky, formou predaja cez výdajné okienko alebo len formou predaja so sebou
 • prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb
 • prevádzok internetových obchodov (e-shop) a donáškových služieb
 • pohrebných služieb, služieb pohrebiska a krematória,
 • autoservisov, pneuservisov a odťahových služieb,
 • taxi služby vykonávajúcich prepravu vecí a tovaru,
 • práčovní a čistiarní odevov

Ministerstvo školstva tiež 16.3.2020 prerušilo vyučovanie vo všetkých školách a školských zariadeniach.

Po týchto nariadeniach prišlo v pondelok 30.3.2020 k čiastočnému uvoľneniu, mohli byť otvorené prevádzky:

 • očné optiky
 • služby STK a emisnej kontroly
 • leasingové služby
 • predajne a servis bicyklov
 • notári a advokáti
 • stavebniny, záhradníctva
 • galantérie, metrový textil
 • farby – laky
 • elektroinštalačné služby
 • železiarstva
 • zberné dvory
 • servis výpočtovej a telekomunikačnej techniky
 • kľúčové služby.

Ako sa bude žiadať o podporu?

Žiadať sa bude prostredníctvom úradov práce, kde predpokladáme, že elektronickou formou zamestnávateľ doručí čestné vyhlásenia, ktoré sú  uvedené na konci článku, spolu so zoznamami zamestnancov, v ktorom uvedie:

 • Meno zamestnanca
 • Priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo zamestnanca
 • Priemerný hodinový zárobok zamestnanca podľa §142
 • Počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa
 • Náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Aby toho nebolo málo, máme pre čerpanie stanovených 12 podmienok, splnenie ktorých budete preukazovať čestným vyhlásením:

  1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
  2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
  3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
  4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
  5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
  7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
  8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
  9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
  10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
  11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
  12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.