Pomoc pre podnikateľov

Opatrenie číslo 2 Príspevok pre SZČO

Ako už z názvu vyplýva, jedná sa o príspevok pre SZČO, ktorým v dôsledku korona krízy klesli tržby.Tento príspevok, ako jediný z tejto prvej pomoci, nie je na zamestnancov, ale pre samotného podnikateľa. Príspevok je paušálna suma odstupňovaná podľa poklesu tržieb.

Výška príspevku:

Pokles tržby Paušálny príspevok za
marec apríl … marec apríl …
10% 20% 90,- € 180,- €
20% 40% 150,- € 300,- €
30% 60% 210,- € 420,- €
40% 80% 270,- € 540,- €

Musí byť SZČO sociálne poistená?

Áno aj nie. SZČO nemusí byť sociálne poistená v prípade, že čerpá tzv. Odvodové prázdniny, čo je doba maximálne jeden rok po založení živnosti, kedy ešte nemusí platiť odvody do sociálnej poisťovne, ale už vie (na základe daňového priznania za rok 2019), že mu v roku 2020 vznikne povinnosť tieto odvody platiť. SZČO môže byť aj dobrovoľne sociálne poistená a v tomto prípade má tiež nárok na príspevok.

SZČO nie je iba živnostník

Áno, SZČO sú aj živnostníci, ale patria sem aj iní podnikatelia:

 • Roľníci, chovatelia a vodohospodári
 • podnikatelia s osobitným oprávnením (súkromní lekári, audítori, daňoví poradcovia, notári, geodeti, taxikári …),
 • spoločníci vo verejnej obchodnej spoločnosti a komplementári v komanditnej spoločnosti,
 • ľudia s aktívnym príjmom podľa autorského zákona (vytvorenie diela, jeho použitie, rozmnoženie…)
 • ľudia, ktorých činnosť nie je podnikaním, ako napríklad osobní asistenti ZŤP, správcovia konkurznej podstaty…,
 • tlmočníci, prekladatelia a znalci,
 • finanční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia dôchodkového, či stavebného sporenia,
 • športovci, ktorí majú príjem zo športu, vrátane príjmov zo sponzorských darov.

Aké sú ďalšie podmienky?

 • z príspevku sú vyradené SZČO, ktoré majú akýkoľvek (teda aj čiastočný) úväzok na pracovnú zmluvu.
 • SZČO začal podnikať pred 1.2.2020.
 • Na príspevok má nárok aj SZČO, ktorý poberá dôchodok, ošetrované, materské, alebo študuje.

Ako posúdime pokles tržieb?

Pri SZČO sa jedná o príjem z podnikania (konkrétne §6 ods. 1. a 2.), ktorý inkasovali na účtoch a v pokladni (teda tu sa jedná o peniaze, ktoré prijal). Do tejto tržby sa počíta aj prípadný príspevok, ktorý bol vyplatený v rámci tohto opatrenia.

Na tento výpočet máme tri možnosti:

 1. Porovnávanie rovnakého obdobia v minulom roku. (Príklad: porovnávame marec 2020 s marcom 2019).
 2. Porovnávanie s priemerom za minulý rok (Príklad: porovnáme tržby za marec 2020 s mesačným priemerom tržieb za rok 2019). Túto možnosť nemajú podnikatelia, ktorí vznikli v roku 2019.
 3. Posledná možnosť je práve pre nových podnikateľoch, ktorí nemajú s čím porovnať príjem za aktuálne obdobie. V tomto prípade porovnávame vždy s februárom 2020.

Ako podať žiadosť?

Nie je to nič zložité, na stránke www.pomahameludom.sk vyplníte:

 • Výkaz, v ktorom uvediete:
  • tržby za predchádzajúce obdobie,
  • spôsob ich výpočtu
  • tržby za aktuálne obdobie
  • celkový pokles a sumu, o ktorú žiadate
 • Žiadosť, v ktorej okrem identifikačných údajov vyhlásite, že:
  • k 31.12.2019 nie ste podnik v ťažkostiach (hlavne tu ide o to, či ste boli v strate)
  • Vám poklesli tržby v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie
  • máte splnené vaše daňové povinnosti
  • máte splnené vaše odvodové povinnosti (SP aj ZP)
  • neporušili ste zákaz ilegálneho zamestnávania
  • nemáte nedoplatky po splatnosti voči úradu práce
  • nie ste v konkurze, likvidácii, nútenej správe
  • nemáte uložený trest prijímania dotácií
  • nie je voči Vám nárokované vrátenie pomoci pre jej nelegálne získanie
  • ste subjektom, ktorý vznikol a začal svoju činnosť pred 1.2.2020