Pomoc pre podnikateľov

Podpora pre zamestnávateľov, ktorým klesli tržby

Aktualizácia 16.4.2020

Informácie v tomto článku nie sú aktuálne. Model podpory pre zamestnávateľov sa podstatne zmenil.

Nový formát príspevku nájdete v článku Opatrenie číslo 3 pomoc zamestnávateľom.

Pôvodná verzia článku:


V prípade, Že Vám v dôsledku korona krízy klesol obrat minimálne o 20% (za marec 10%), štát Vám bude prispievať na náhradu mzdy, ktorú zamestnávateľ vyplatil svojim zamestnancom za to, že museli zostať doma, nakoľko im nedokázal prideliť prácu. Jedná sa teda o príspevok na náhradu príjmu, nie na mzdu zamestnanca.

Tento príspevok má dva limity.

Prvý je rovnaký ako pri zamestnávateľoch, ktorí museli zavrieť svoje prevádzky maximálne vo výške vyplatenej náhrady mzdy a najviac 80% z priemernej mzdy.

Druhý limit tohto príspevku nám dáva táto tabuľka:

Pokles tržby Maximálna podpora za
marec apríl … marec apríl …
10% 20% 90,- € 180,- €
20% 40% 150,- € 300,- €
40% 60% 210,- € 420,- €
60% 80% 270,- € 540,- €

Na koho je možné čerpať podporu?

Táto podpora je určená zamestnancom, ktorí pracujú na pracovnú zmluvu (nie dohodári, ani ľudia pracujúci na iný druh zmluvy, napríklad príkaznej…). Na túto podporu majú nárok aj SZČO (živnostníci, lekári, advokáti, umelci…) sami na seba a samozrejme aj na svojich zamestnancov.

Čo máme na mysli pod pojmom náhrada príjmu?

Náhrada príjmu je suma, ktorú zamestnávateľ vyplatil zamestnancovi za hodiny, dni, ktoré zamestnanec nútene zostal doma z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa. Zákonom je stanovená náhrada príjmu pre marec ako 100 % priemernej mzdy zamestnanca, ktorá mu bola vyplatená v roku 2019 v 4. štvrťroku, ak pracuje kratšie, tak 100% príjmu za posledné mesiace.

Mimoriadne od 1.4.2020 sa náhrada príjmu znižuje na 80% priemernej mzdy zamestnanca.

Existuje aj tretia možnosť, pri organizáciách, ktoré sú zapojené do odborového zväzu, je možné túto náhradu príjmu znížiť podľa kolektívnej zmluvy najmenej na 60%.

Čo je prekážka na strane zamestnávateľa?

Jedná sa o dôvod, ktorý nenastal na strane zamestnanca, pre ktorý sa  nemôže zúčastniť pracovného procesu a nemôže prísť do práce.

Náhrada mzdy je pre mesiac marec 100% priemernej mzdy, od 1. apríla 80% priemernej mzdy (priemerná mzda sa vypočíta na jednu hodiny a vyplatí sa podľa počtu hodín, ktoré bol zamestnanec doma z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa).

Ako vypočítať pokles tržieb?

Pokles tržieb je pre právnické osoby (firmy) suma všetkých výnosov z predaja tovarov, výrobkov a služieb (bez ohľadu na stav úhrad). Pri fyzických osobách sa jedná o príjem z podnikania (konkrétne §6 ods. 1. a 2.), ktorý inkasovali na účtoch a v pokladni (teda tu sa jedná o peniaze, ktoré prijal).

Na tento výpočet máme tri možnosti:

 1. Porovnávanie rovnakého obdobia v minulom roku. (Príklad: porovnávame marec 2020 s marcom 2019).
 2. Porovnávanie s priemerom za minulý rok (Príklad: porovnáme tržby za marec 2020 s mesačným priemerom tržieb za rok 2019). Túto možnosť nemajú podnikatelia, ktorí vznikli v roku 2019.
 3. Posledná možnosť je práve pre nových podnikateľoch, ktorí nemajú s čím porovnať príjem za aktuálne obdobie. V tomto prípade porovnávame vždy s februárom 2020.

Čo ak som mal časť podniku povinne uzatvorenú a časť nie?

V prípade, že máte viacero prevádzok, alebo bola vnútorná organizačná štruktúra Vašej spoločnosti rozdelená na viac prevádzok (napríklad kamenná predajňa a eshop), budete každú prevádzku, alebo časť podniku posudzovať samostatne a teda časť, ktorá bola povinne uzatvorená, bude mať nárok na príspevok podľa 1.  opatrenia (nebudete limitovaný sumami pri poklese tržieb) a v druhej časti budete posudzovať, ako v nej poklesli tržby. Pozor, tento pokles tržieb budete porovnávať iba za tú prevádzku, ktorá nebola povinne uzatvorená.

Jeden príklad za všetko:

Firma predáva hračky, má kamenný obchod a internetový obchod. V kamennom obchode, ktorý bol nútene zatvorený, má zamestnanca A, na eshope má zamestnanca B, ktorý si do 18.3. čerpal dovolenku a po nej musel zostať doma, lebo pre neho nebola robota. Zamestnanec eshopu C zostal v práci a vybavoval objednávky.

Povedzme, že všetci zamestnanci mali rovnaké priemery, a to v sume 1000€ v hrubom.

 Posúdime to nasledovne: Jedného zamestnanca zamestnáva v obchode, ktorý musel byť uzatvorený, ale eshop fungovať mohol a tam má dvoch zamestnancov. V prípade, že máme organizačnú štruktúru rozčlenenú na kamenný obchod a eshop, budete podávať dve žiadosti zvlášť za kamennú predajňu a zvlášť za eshop.

V prvej žiadosti budeme žiadať príspevok na náhradu príjmu do výšky náhrady príjmu maximálne 80% z priemernej mzdy. Nebudete limitovaní stropom pri poklese tržieb.

V druhej žiadosti budeme porovnávať obrat eshopu.

Ideme skúmať pokles tržieb: Tržbu v eshope za marec 2020 mali 20 000- €, tržba v eshope za marec 2019 bola 25 000,- €… pokles 20%, ale priemerné tržby v eshope za rok 2019 boli až 52 000,-€ pokles 61,54 %.

Vyberieme si to, čo je pre mňa výhodnejšie a máme nárok na podporu maximálne 270,- € / zamestnanec.

 Koľko teda zamestnávateľ dostane?

Zamestnanec Normálna mzda Náhrada 80% priemeru Max príspevok Podpora
A 410,- € 546,-€ 480,- € 880,- € 480,- €
B 765,- € 450,-€ 360,- € 270,- € 270,- €
C 920,- € 0,- € 0,- € 270,- € 0,- €

Pozor! Pri čerpaní podpory prvej či druhej nesmie zamestnávateľ dať výpoveď zamestnancovi z prevádzkových dôvodov minimálne dva mesiace. Teda výpoveď zamestnancovi, na ktorého ste dostali štátnu podporu za mesiac marec, môžete dať najskôr v mesiaci jún.

Čo môže pomôcť?

Na zamyslenie je fakt, že suma pomoci je limitovaná na zamestnanca. Preto, ak dokážete prácu rozložiť na viacero zamestnancov a budete ich na náhrade príjmu striedať, viete si odtrhnúť viac podpory.

Plán B:

Pre niekoho môže byť zaujímavá informácia, že zamestnanec, ktorý skončí na úrade práce, bude dostávať približne 65 % svojej čistej mzdy od úradu práce. Na to, aby podporu získal, musí mať odpracované minimálne 730 dní (dva roky) za posledné tri roky. No a v prípade, že sa rozlúčite v dobrom, môže sa k Vám vrátiť, keď kríza skončí.

Ako sa bude žiadať o podporu?

Žiadať sa bude prostredníctvom úradov práce, kde predpokladáme, že elektronickou formou zamestnávateľ doručí čestné vyhlásenia k bodom, ktoré sú  uvedené na konci článku, spolu so zoznamami zamestnancov, v ktorom uvedie:

 • Meno zamestnanca
 • Priezvisko zamestnanca
 • Rodné číslo zamestnanca
 • Priemerný hodinový zárobok zamestnanca podľa §142
 • Počet hodín prekážky na strane zamestnávateľa
 • Náhrada mzdy vyplatená zamestnancovi za prekážky v práci v danom mesiaci.

Aby toho nebolo málo, máme pre čerpanie stanovených 12 podmienok, splnenie ktorých budete preukazovať čestným vyhlásením:

 1. vyplatenie náhrady mzdy vo výške 80 % priemerného zárobku zamestnanca,
 2. záväzok, že dva mesiace po mesiaci, za ktorý žiada príspevok, neskončí pracovný pomer, resp. neurobí právny úkon, ktorým by skončil pracovný pomer so zamestnancom/cami výpoveďou alebo dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) Zákonníka práce,
 3. splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti,
 4. má splnené daňové povinnosti podľa osobitného predpisu,
 5. má splnené povinnosti odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
 6. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o príspevok,
 7. nemá voči úradu splatné finančné záväzky,
 8. nie je v konkurze, likvidácii, nútenej správe alebo nemá určený splátkový kalendár podľa osobitného predpisu,
 9. nemá evidované neuspokojené nároky svojich zamestnancov vyplývajúce z pracovného pomeru,
 10. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, ak ide o právnickú osobu;
 11. že nebol k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach,
 12. pokles tržieb v prípade zamestnávateľov a SZČO, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.