Pomoc pre podnikateľov

Korona dotácia na nájom pre podnikateľov

dotacia na najom

Korona dotácia na nájom je opatrenie, na ktoré sme čakali naozaj dlho. Toto opatrenie má za úlohu pomôcť nájomcom s výpadkom príjmov v podobe dotovania nájomného. Žiaľ, žiadať o tieto dotácie budeme môcť pravdepodobne až koncom júna. Tento článok píšem skôr, ako sú k dispozícii vykonávacie predpisy, nakoľko na tieto informácie netrpezlivo čaká množstvo podnikateľov.

Na aký nájom dostanete dotáciu?

Predmet nájmu má pár pravidiel. Predmetom nájmu môžu byť iba nebytové priestory, teda tie objekty, ktoré majú na LV účel iný ako bývanie. Jedná sa o objekty, v ktorých nájomca predáva tovar alebo služby konečnému spotrebiteľovi, vrátane obslužných priestorov, akými sú napríklad sklad, parkovisko a pod.. Predmetom nájmu môže byť aj trhové miesto, nie však zdravotná ambulancia, ktorá prijímala úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Dôležité je to, aby užívanie predmetu nájmu začalo najneskôr 1.2.2020 (teda pred 02.02.2020).

Ako sa dostanete k dotácii na nájom?

Tento bod je celkom zaujímavý, nakoľko dotácia na nájom sa poskytuje nájomcovi, ale na účet prenajímateľa. V praxi to znamená, že o dotáciu bude elektronicky žiadať prenajímateľ prostredníctvom formuláru, ktorý by mal podpísať aj prenajímateľ aj nájomca. V praxi poznám iba jednu možnosť, ako vedia elektronicky podpísať jeden dokument dve osoby, ale toto je tak zložité, že som sám zvedavý, ako sa to v konečnom dôsledku ošetrí.

Každopádne, dotáciu vo svojom mene nakoniec podá prenajímateľ a on aj dostane peniaze od štátu.

Veľmi dôležitý detail je, že ak nastane situácia, pri ktorej bude nutné dotáciu alebo jej časť vrátiť, nebude ju vracať prenajímateľ, ale nájomca.

Aká je výška dotácie na nájom?

Dotácia na nájom sa poskytuje na obdobie sťaženého užívania predmetu nájmu.

V jednoduchosti môžeme povedať, že dotácia sa rovná zľave, akú prenajímateľ poskytol. V praxi je to tak, že prenajímateľ a nájomca spíšu dohodu, na ktorej si dohodnú percentuálnu zľavu z nájmu, v tejto dohode sa rovno dohodnú aj na tom, že nájomca sa vzdáva dotácie v prospech prenajímateľa. Dotácia bude zodpovedať percentuálnej zľave, maximálne však 50% z nájomného.

Aby to však nebolo príliš jednoduché, tak do nájomného sa nepočítajú iné plnenia spojené s nájmom, ktorými môžu byť napríklad energie, alebo obratové nájomné. V prípade, že sa tieto plnenia nedajú presne vyčísliť, má sa za to, že predstavujú 5% zo sumy nájmu.

V prípade, že je prenajímateľom štát, nájomné sa znižuje na polovicu. Momentálne však nie je jasné, či dostanete aj dotáciu.

Čo ak ste nájomné už uhradili?

Nevadí, dotáciu môžete žiadať na rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie sťaženého užívania a to v rovnakej výške.

Ako uhradiť zvyšok nájomného alebo celé nájomné, ak ste nedostali zľavu?

Bavíme sa tu o splatnosti časti alebo celého nájomného. Túto splatnosť si môže prenajímateľ a nájomca vždy slobodne dohodnúť, ideálne v dohode o zľave z nájmu, ak sa však nedohodnú, je tu nastavený splátkový kľúč, ktorý musí prenajímateľ akceptovať.

Podľa tohto kľúča môže nájomca rozdeliť nájomné, alebo jeho časť počas obdobia sťaženého užívania rozsplátkovať do 48 rovnakých splátok. Prvú splátku zaplatí najneskôr k 15. dňu mesiaca, ktorý nasleduje po skončení mimoriadnej situácie. Každá nasledujúca úhrada bude vždy so splatnosťou k 15. dňu mesiaca.

Tento kľúč nájomca môže použiť aj v prípade, že nájomné za príslušné obdobie už zaplatil  a to na rovnako dlhé obdobie, ako bolo obdobie sťaženého užívania.

Čo k tomu dodať?

Je možné a dúfam v to, že sa technika podávania žiadostí mierne upraví a zjednoduší. Výhodou je, že žiadosti budú podávať prenajímatelia a tým pádom bude žiadostí menej a vo väčšom objeme. Odpadne aj prevažná časť administrácie na strane nájomcov. Jedná sa tu však o pomerne vážny zásah do vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom. Dúfam, že toto opatrenie nenarobí viac škody ako korona.

Celý návrh zákona nájdete na webe nrsr.sk

Ak sa Vám tento článok páčil, pozrite si aj ďalšie články v našom blogu.